Оглас за вработување

Сообраќајниот испитен центар „Европски возач“ од Штип има потреба од :

1.Претседател на испитна комисија (еден извршител)
покрај општите услови за заснивање работен однос треба да ги исполни и следните посебни услови предвидени во член 266 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа:
- да има завршено високо образование (технички факултет-сообраќајна насока, полициска академија, правен или педагошки факултет)
- да има важечка дозвола за возач-инструктор
- да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато(доказ-потврда од организацијата во која работел)


2.Испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи  (теоретски дел) (еден извршител)
покрај општите услови за заснивање работен однос треба да ги исполни и следните посебни услови предвидени во член 267 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа:
- да има завршено високо образование (технички факултет-сообраќајна насока, полициска академија, правен или педагошки факултет)
- да има важечка дозвола за возач-инструктор
- да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато(доказ-потврда од организацијата во која работел)


3.Испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел) (еден извршител)
покрај општите услови за заснивање работен однос треба да ги исполни и следните посебни услови предвидени во член 268 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа:
- да има завршено најмалку средно образование
- да има важечка дозвола за возач-инструктор од категоријата возила за која врши испитување
- да вршел оспособување или испитување на кандидати за возачи најмалку три години непрекинато(доказ-потврда од организацијата во која работел)

 

е-mail: evropskivozac.sic@gmail.com
Тел.контакт 071-229-792