Кадрова екипираност

Сообраќаен испитен центар „Европски Возач” - Штип поседува три високо стручни комисии за полагање на возачки испит кои ги исполнуваат условите предвидени во член 262, став 1 од Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата (“Сл.Весник на Република Македонија” број 54/2007) и член 57 од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри на евиденциите во врска со спроведените испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар (“Сл.Весник на Република Македонија” број 103/2007, број 127/2009).

 • Управител на СИЦ „Европски возач“:
   1. Ристе Јосифовски
 • Контролор на испитни комисии:
   1. Живко Стоименов
 • Претседатели:
   1. Зоран Танески
   2. Митко Поповски
   3. Слободанчо Митков
 • Испитувачи на теоретскиот цел:
   1. Павле Стојменов
   2. Марјан Младеновски
   3. Глигор Ефтимов
 • Испитувачи на практичен дел:
   1. Сашка Мицова
   2. Јосиф Плавчев
   3. Славко Талевски
 • Референти:
   1. Гордана Стојанова
   2. Ивана Трајчевска
   3. Весна Иванова
   4. Тања Китановска
   5. Катерина Соколова
   6. Александар Штрбевски
   7. Светлана Дончевска
   8. Звонко Мицов